Uncategorized

Sampung parirala sa trabaho na kailangan mong malaman! Level 2

Pinterest LinkedIn Tumblr

Great job! You are one step closer to your goal of learning English. The more you practice English, the faster you will learn.
Magaling! Ikaw ay napalapit ng isang hakbang sa iyong layunin na matutunan ang Ingles. Kung mas madalas kang mag-ensayo ng Ingles, mas mabilis kang matututo.


Speaking English with your friends at work, is a great way to practice. It’s time to come out of your comfort zone and spend time with people at work who don’t speak your language. At lunch, sit with a co-worker who speaks English. Tell them that you are learning English and ask them to correct you when you make mistakes. You’ll be surprised to learn how many people want to help!


Ang pakikipag-usap sa Ingles sa iyong mga kaibigan sa trabaho ay isang mahusay na paraan para mag-ensayo. Oras na para lumabas sa iyong “comfort zone” at makihalubilo sa iyong mga katrabaho na hindi marunong magsalita ng iyong wika. Tuwing tanghalian, tumabi sa isang katrabaho na nagsasalita ng Ingles. Sabihin sa kanila na ikaw ay nag-aaral ng Ingles at makiusap sa kanila na ikaw ay iwasto kapag ikaw ay magkamali. Ikaw ay magugulat sa bilang ng taong gustong tumulong.

Play the game below to learn words that you can use daily in your job!

Subukan ang laro sa ibaba para matutunan ang mga salilta na maaari mong gamitin araw-araw sa iyong trabaho.

Simply read the red text and then click on the correct English translation below the text. When you are finished, go to the next level and take the quiz!

Basahin ang mga salitang pula at pindutin ang tamang salin sa Ingles sa ilalim ng salita.

When you are finished, go to the next level! Don’t forget to say the English words out loud.
Pagkatapos, tumuloy sa susunod na antas at gawin ang pagsusulit.


   Next  

   Next  

Previous

Previous